KONTAKTY

Pro Taxi z.s. zajišťovací spolek
Vyžlovská 1368/8
100 00 Praha 10
tel: +420 605 20 05 20
info(a)pokutyne.cz
+420 605 20 05 20

+420 605 20 05 40

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Projektu POKUTYNE, Pravidla přidružení,

(dále jen „VOP“)

1.  PROVOZOVATEL

Vzájemný podpůrný a zajišťovací a osvětový spolek, provozovatel internetových poradenských stránek

Název společnosti: PRO TAXI z.s., Vyžlovská 1368/8, Praha 10, 100 00, IČ:02429535, DIČ:CZ02429535

Nejsme plátci DPH

Tel.:  605200520, 605200530, 605200540,  E-mail: pokutyne@gmail.com

PROJEKT si klade za cíl ochranu a pomoc přidruženým osobám - v oblasti složitých životních situací, včetně zvůle, tlaku, nátlaku a činnosti státních i nestátních orgánů a organizací, firem, institucí, subjektů, včetně zahraničních. Ochranu může poskytovat i vůči fyzickým osobám.

2.  POSTUP PŘIDRUŽENÍ

Zájemce se přidruží k projektu návrhem a uzavřením  -  zpravidla -  jedné z následujících smluv:

===========

A.

„                                                          Příkazní smlouva

Příkazce :

Jm.o a příjm. nebo firma……………………………………...........................telefon.......................................................

bydliště, nebo sídlo …………………………………….......................................................................................................

 

rodné číslo/ IČO ………………………………e-mail………………………………………………………………

Příkazník

Pro Taxi z.s. zajišťovací spolek, Vyžlovská 1368/8, 100 00 Praha 10, I Č:02429535,

Bankovní účet -  Komerční Banka :  107 - 6536230207 / 0100

Čl. 1 Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat tuto záležitost: po dobu 12 měsíců za příkazce vyřizovat  správní řízení v oblasti dopravních přestupků a případně jiných přestupků a věcí, dle zvláštní dohody.

Čl. 2 Povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. 1 této smlouvy obstarat osobně. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jinému, odpovídá příkazci, jako by příkaz prováděl sám.

Čl. 3 Povinnosti příkazce

Příkazce je povinen včas dodat podklady ke každému přestupku (fotokopii nebo oscanované) ihned jak je obdrží od příslušného orgánu, nebo včas hlásit na infolinku nebo e- mailem na : pokutyne@gmail.com, nebo jiným domluveným a průkazným způsobem, to, že byl kontrolován Policií či Celní správou či jiným orgánem. Na žádost příkazníka kdykoli v rozumné době poskytnout doplňující nebo upřesňující pokyny pro činnost příkazníka, pokud je jich nezbytně třeba k obstarání záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy.

Ke každému případu, v budoucnu, udělit  plnou moc ( bude zaslána e-mailem po nahlášení ) a uzavřít zvláštní Příkazní smlouvu

Čl. 4 Odměna

Příkazník se zavazuje obstarat tuto věc za odměnu.  Složeno : 1950,- Kč             -        hotově      /

na účet : 107 - 6536230207 / 0100 , variabilní symbol : Rodné číslo.

Čl. 5  Závěrečná ujednání

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, na dobu 1 roku. Každý z účastníků obdrží po jednom stejnopisu.

Strany berou na vědomí, že každé prodlení v nahlášení případu, nebo promeškání lhůt apod., vyřízení komplikuje a zdražuje.

Strany se sjednotily na společném postupu v případě kontroly Policií či Celní správou či jiným orgánem :

Za žádných okolností nic nepodepisuji !!! a stále jen opakuji, že chci věc dát do správního řízení. Nenechám se nachytat ani na to – abych podepsal – že si přeji to dát do správního řízení či jiné triky.

Jakmile mne zastaví – vyslechnu co mi chtějí -  předám doklady – a hned volám Asistenční službu 605 20 05 20 – a tam mi řeknou –co mám dělat“.

Strany berou na vědomí, že podpis čehokoliv Policii či Celní správě či jinému orgánu (myslivecké stráži, vodní stráži, porybnému, hlídači apod.) vyřízení komplikuje a zdražuje.

 

Příkazce  může příkaz kdykoliv odvolat a tato smlouva tím končí.

 

 

V ………… dne …………..

 

………………………                                                                                  ………………………

(podpis příkazce)                                                                                       (podpis za  příkazníka)

 

 

Příkazce, nebo jím doporučená osoba, má také nárok ZDARMA po dobu jednoho roku na  Školení řidičů a poradenství v oblasti :  exekucí a          jiných právních věcí a

prodej jedné nemovitosti bez realitní provize

Lze doporučit někoho s podobným zájmem nebo problémy a získat za to výhody viz. Všeobecné obchodní podmínky

===========

B.

Příkazní smlouva

Příkazce :

Jm.o a příjm. nebo firma……………………………………...........................telefon.......................................................

bydliště, nebo sídlo …………………………………….......................................................................................................

 

rodné číslo/ IČO ………………………………e-mail…………………………………………………………………….

Příkazník

Pro Taxi z.s. zajišťovací spolek, Vyžlovská 1368/8, 100 00 Praha 10, I Č:02429535,

Bankovní účet -  Komerční Banka :  107 - 6536230207 / 0100

Čl. 1 Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat tuto záležitost: ………………………….................

 

.......................................................................................................................................................

s tím, že tímto, pro příkazce celá věc , co se týče postihu, skončila

Čl. 2 Povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. 1 této smlouvy obstarat osobně. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jinému, odpovídá příkazci, jako by příkaz prováděl sám.

Čl. 3 Povinnosti příkazce

Příkazce je povinen na žádost příkazníka kdykoli v rozumné době poskytnout doplňující nebo upřesňující pokyny pro činnost příkazníka, pokud je jich nezbytně třeba k obstarání záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy.

Příkazce uděluje jako zmocnitel příkazníkovi plnou moc ve smyslu ust. § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu

ve věci .....................................................................................................................................................  .

Tato plná moc je udělena pro celé výše uvedené správní řízení ve všech stupních a vztahuje se zejména na veškeré úkony, návrhy, žádosti, opravné prostředky a další podání v tomto řízení a na doručování písemností a nahlížení do spisu.

Podle § 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zmocnitel výslovně souhlasí s udělením substituční plné moci zmocněncem, jiné osobě. Plná moc je udělena na dobu 5 let.

Čl. 4 Odměna

Příkazník se zavazuje obstarat tuto věc za odměnu.  Složeno : ...................... ,- Kč  -        hotově      /

na účet : 107 - 6536230207 / 0100 , variabilní symbol : ...........................

(do sdělení pro příjemce : jméno a příjmení a SPZ)

Čl. 5  Závěrečná ujednání

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, na dobu 5 let. Každý z účastníků obdrží po jednom stejnopisu.

 

Příkazce může příkaz kdykoliv odvolat a tato smlouva tím končí.

 

V ………… dne …………..

 

 

………………………                                                                                  ………………………

(podpis příkazce, zmocnitele)                                                      (podpis za  příkazníka, zmocněného)

 

Příkazce, nebo jím doporučená osoba, má také nárok ZDARMA po dobu jednoho roku na  Školení řidičů a poradenství v oblasti :  exekucí a          jiných právních věcí a

prodej jedné nemovitosti bez realitní provize

Lze doporučit někoho s podobným zájmem nebo problémy a získat za to výhody viz. Všeobecné obchodní podmínky                                                                                                                                                         „

===========

3.  DOPORUČENÍ

Před uzavření smlouvy, může být předřazeno, vyplnění následujícího formuláře, který se používá k doporučení dalšího zájemce o přidružení

 

 

 

 

 

 

 

POKUTY

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU a NÁVRH SMLOUVY, potvrzení  platby

Doporučil

Jméno a příjmení / telef

 

 

Rodné č. / Evidenční č.

 

 

 

ŽADATEL

Jméno a příjmení

 

 

Rodné č. /

 

 

 

Stát

 

 

Trvalé bydliště -  PSČ / Město

 

 

Ulice / číslo

 

 

Nájem / vlastní / družstvo / jiné

 

 

Rodinný stav

 

 

Telefon - pevná linka

 

 

Telefon – mobil

 

 

Email

 

 

Zdroj příjmů: zaměst /živn /jiné

 

 

Obor činnosti

 

 

Dluh po splatnosti – kolik

 

 

Nemovitost  - druh

 

 

Chci doporučovat dalším

 

 

Jednací č. POKUTY

 

 

Korespondenční adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum + ČAS vyplnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto se obracím na Pro Taxi z.s. zajišťovací spolek,Vyžlovská 1368/8,100 00 Praha 10 a navrhuji uzavření Příkazní smlouvy, jejíž text je obsažen v obchodních podmínkách na www.pokutyne.cz. Prohlašuji, že smlouva bude uzařena a platná i účinná okamžíkem platby, kterou provedu na účet 107 - 6536230207 / 0100 , nebo jiným způsobem. Mnou provedená platba také nahrazuje podpis na smlouvě a na tomto formuláři pro případ, že bude komunikováno elektronicky, na dálku a moment platby je také okamžikem od kterého si přeji, aby bylo započato s plněním příkazu.Jako potvrzení přijetí platby a platného uzavření smlouvy mi Pro Taxi doručí e-mailem text smlouvy na e-mail výše uvedený - do 48 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis žadatele

Částku Kč :

,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijal v hotovosti a zavazuje se do 24 hodin PŘEDAT V HOTOVOSTI na Pro Taxi nebo zaslat za žadatele na účet - VS. = RČ žadatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jm., příjm a Podpis příjemce

 

Odměna za doporučení je 27 % z částky, kterou zaplatí doporučovaný žadatel. (PŘÍKLAD :  1995,- = 538,-, 200,- = 54,-) Nárok na odměnu vzniká 1) Odevzdáním vyplněného formuláře Žádost o zařazení do projektu, ve spojení s příslušnou platbou nebo 2) Ústní nebo písemné Prohlášení nového zájemce při uzavření smlouvy : "Volám (píši) vám na doporučen pana  XY , osobní číslo nebo telefon nebo e-mail apod." - nějaká nezpochybnitelná identifikace.  Peníze jsou vyplaceny vždy v pondělí (za uplynulý týden) - na žádost oprávněného                                                                                                                                                      PŘÍSLIB : Pro Taxi z.s. zajišťovací spolek,Vyžlovská 1368/8,100 00 Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KOMUNIKACE provozovatele a přidruženého

 

Provozovatel může žadatele nebo přidruženého kdykoliv kontaktovat a zasílat mu jakékoliv informace všemi dostupnými prostředky a totéž i obráceně

 

4. POUČENÍ o ochraně osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.

a) Provozovatel je se souhlasem přidruženého oprávněn shromažďovat zpracovávat a uchovávat po dohodnutou dobu osobní údaje přidruženého za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Osobními údaji se pro tento účel rozumí jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo a bydliště uživatele. (§5 odst. 5) Souhlas přidružený uděluje momentem uzavření smlouvy a je platný do odvolání.

b) Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje přidruženého nebudou bez jeho vědomí dále zpracovávány ani zpřístupněny nepovolaným osobám.(§13). Zaměstnanci firmy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích přidruženého a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů přidruženého.(§15 odst. 1). Při zpracování osobních údajů přidruženého poskytovatel dbá, aby přidružený neutrpěl újmu na svých právech, a zajišťuje ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života přidruženého.(§10)

c) Přidružený  má právo přístupu k jeho osobním údajům (§11 odst. 3). Pokud Provozovatel poruší své povinnosti stanovené ve výše uvedeném zákoně má přidružený právo

požadovat :

aby se Provozovatel zdržel takového jednání a odstranil závadný stav či poskytl omluvu nebo jiné zadostiučinění,

aby Provozovatel doplnil nebo opravil osobní údaje podle skutečného stavu,

aby byly osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány,

zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno právo přidruženého na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Přidružený má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.(§21 odst. 1,2)

Obchodní podmínky platné od 01.06.2015